Doktora Programı

Misyon

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı; mesleki yeterliliğe sahip, teknolojiyi ve bilgiyi etkin kullanabilen, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek mühendisler yetiştirmeyi; toplum yararını ilke edinerek uluslararası düzeyde araştırmalar yaparak ve birikimini topluma aktararak hizmet vermeyi kendisine görev edinmiştir

Vizyon

Modern program ve altyapıya sahip, kimya mühendisliğinin ilgili olduğu alanlarda ulusal ve uluslararası sorunlara çözüm üretebilecek bilimsel araştırmalar yapan bir Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı olmak

Programın Amacı

Kimya Mühendisliği Doktora Programının amacı, bilim ve teknoloji alanında ülkenin mevcut ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklerde, ileri düzeyde araştırmalar yaparak özgün bilgi üreten/geliştiren ve uygulayabilen uzman mühendisler ve akademisyenler yetiştirmektir.

Programın Hedefleri 

 1. Mezunlarımız alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışmalarında bilim ve teknolojiye katkı sağlayabilecek bilgiyi üretme ve geliştirme becerisi kazanacaklardır.
 2. Mezunlarımız bilim ve teknoloji alanında, bir araştırma sürecini bağımsız olarak tasarlayabilecek projelendirebilecek ve sonuçlandırabileceklerdir.
 3. Mezunlarımız çalışmalarını bilimsel ve etik değerleri gözeterek ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ve sözlü olarak sunabileceklerdir.  

Alınan Derece

Doktora

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin Doktora programından mezun olabilmeleri için (Seminer ve Uzmanlık Alan Dersi dışında) yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran öğrenciler toplam 120 AKTS`den az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders almak zorundadır. Yüksek Lisans programında belirtilen zorunlu dersleri almayan öğrenciler öncelikle zorunlu dersleri almaları gerekmektedir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin sırasıyla, yeterlik sınavından başarılı olmaları, tez konusu önermeleri ve tez çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir.

Olanaklar

Bölüm Araştırma Geliştirme Laboratuvarlarında;

 • AA Spektrofotometre
 • Nano Parçacık Boyut Dağılımı Analiz Cihazı
 • Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı
 • FT-IR Spektometre,
 • Spesifik Yüzey Alanı ve Gözenek Boyut Dağılımı Analiz Cihazı,
 • HPLC,
 • Gaz Kromatografisi,
 • Alev Fotometresi,
 • UV Spektrometre,
 • Fotolüminesans Spektrofotometre
 • Piknometre,
 • Viskometre,
 • TGA-DSC,
 • Azot Tayin Cihazı

gibi başlıca cihazlar bulunmaktadır.

Programa Öğrenci Kabulü ve Eğitim Programa öğrenci kabulünde; “Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınır. İlgili yönetmeliğe http://fbe.karatekin.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Yüksek Lisans Programına kayıt yaptıran her öğrenci zorunlu olan 4 adet dersi almak zorundadır. Geri kalan dersler seçime bağlı dersler arasından, danışmanın önerileri doğrultusunda seçilir. Danışman onayıyla başka programlardan ders almak mümkündür.

Doktora Dersleri

 

Türü

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Zorunlu

KMÜ-600

Seminer

0

0

0

6

Seçmeli

KMÜ-601

Çok Bileşenli Kütle Transferi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-602

Çok Fazlı Reaktörler

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-603

İleri Kimyasal Proses Kontrol

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-604

İleri Ayırma Prosesleri

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-605

İleri Yanma Teknolojileri

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-606

Heterojen Reaksiyonların Kinetiği

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-700

Uzmanlık Alan Dersi

8

0

0

6

Zorunlu

KMÜ-900

Doktora Tezi

0

0

0

24

 

Yüksek Lisans Dersleri

Türü

Ders Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

Zorunlu

KMÜ-500

Seminer

0

0

0

6

Zorunlu

KMÜ-501

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-502

İleri Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-503

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-504

Deneysel Yöntem ve Veri Analizi

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-505

İleri Kimya Mühendisliği Termodinamiği

3

0

3

6

Zorunlu

KMÜ-506

Taşınım Olayları

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-507

Bor Kimyası ve Teknolojisi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-508

Kimyasal Süreçlerin Simülasyonu

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-509

Enerji Sistemlerinin Modellenmesi ve Tasarımı

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-510

Akışkan Yatak Teknolojisi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-511

Biyoyakıt Teknolojisi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-512

Endüstriyel Kristalizasyon

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-513

Bilgisayar Destekli Proses Kontrol

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-514

Güvenilirlik Mühendisliği

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-515

İleri Proses Optimizasyonu

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-516

Uyarıya Duyarlı Polimerler

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-517

Filtrasyonda Yeni Gelişmeler

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-518

Liçing ve Hidrometallurjide Uygulamalar

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-519

Kimyasal Ürün Tasarımı

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-520

Cam-Seramik Bilimi ve Teknolojisi

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-521

Nano Boyutta Sondalama ve Görüntüleme

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-522

Nano Malzeme Süreçleri

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-523

Yüzey Kimyasının Endüstriyel Uygulamaları

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-524

Yeşil Kimya Mühendisliği

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-525

Heterojen Reaksiyonların Kinetiği

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-526

Kimya Mühendisliğinde Yapay Zeka

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-527

Mühendislikte Veri Analizi ve Büyük Veri (Big Data)

3

0

3

6

Seçmeli

KMÜ-528

Mühendislikte Çok Değişkenli Veri Analizi

3

0

0

6

Seçmeli

KMÜ-529

Heterojen Kataliz

3

0

0

6