Staj Uygulama Esasları

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ UYGULAMA ESASLARI

1. Kimya Mühendisliği Bölümü Stajı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj uygulama esasları çerçevesinde yapılacaktır.

2. Kimya Mühendisliği Bölümü Stajı; 20 iş günü laboratuvar stajı (KMÜ300 STAJ I) ve 20 iş günü İşletme stajı (KMÜ400 STAJ II) olmak üzere toplam 40 iş günüdür. STAJ-I’i tamamlamayanlar STAJ-II’ yi yapamazlar. 3. veya 4. dönemden ders alamayan öğrenciler STAJ-I’i, 5. veya 6. dönemden ders alamayan öğrenciler STAJ-II’yi yapamazlar. Öğrenciler ders alamadıkları dönemlerden yaz okulundan ders almaları durumunda staj yapabilirler.

3. Öğrenciler öncelikle her iki stajı farklı bir işletmede yapmalıdırlar (Büyük işletmelerde laboratuar stajı farklı bir bölümde, işletme stajı farklı bir bölümde yapılabilir). Staj başvurusu kabul edilmeyen öğrenciler belge göstermek şartıyla aynı işletmede stajlarını yapabilirler.

4. Öğrenciler Laboratuar stajını, Üniversite öğrenci staj yönergesi gereğince, bölümlerde yürütülen uygulamalı araştırma projelerinde (TÜBİTAK ve DPT vb.) proje yöneticisinin önerisi ile Fakülte Staj komisyonunun uygun görmesi ile yapabilirler.

5. Staj yerini, öğrencinin kendisi bulacaktır.

6. Öğrenciler yaz döneminde yaptıkları stajların Staj Formu ve İşyeri Yetkilisinin stajyer Değerlendirme Formu’nu (İşyeri yetkilisince kaşeli, imzalı ve mühürlü olacak) kapalı zarf içinde, öğrenci anketi ve staj raporu ile birlikte en geç stajın bitimini izleyen öğretimin 3. Haftasından itibaren 15 gün içerisinde teslim edilmelidir.

7. Staj raporları el yazısı ile belirlenen formata uygun olarak hazırlanarak teslim edilecektir. Staj raporu yazımında kullanılacak dil Türkçe veya stajlarını yurt dışında yaptıkları takdirde, staj genel ilkelerine uymak şartıyla, İngilizce olabilir.

8. Staj raporunun ilk kapak sayfası ve çalıştığı gün sayısı işletmedeki stajyer sorumlusuna onaylatılmak zorundadır. Aksi durumda staj geçersiz sayılacaktır.

9. Teslim edilen staj raporlarının değerlendirilmesi rapor teslim tarihinden sonra 15 gün içerisinde başlar.

10. Staj raporları, Bölüm Staj Komisyonu tarafından Laboratuar/İşletme Stajı Değerlendirme Formu esas alınarak BAŞARILI/BAŞARISIZ olarak değerlendirilir. Bölüm Staj Komisyonu, staj raporu, Stajyer Değerlendirme Formu ve kurum Stajyer Değerlendirme Anket Formu zamanında teslim edilmediği ve eksik doldurulduğu takdirde staj raporunu değerlendirmeye almaz. Staj Komisyonu tarafından değerlendirilen ve BAŞARILI/BAŞARISIZ bulunan öğrencilerin listesi, bölüm staj panosunda ilan edilir.

11. Gıda Mühendisliği ve Kimya Bölümlerinden gelen Çift Anadal Programı (ÇAP) öğrencileri sadece KMÜ400-STAJ-II’yi yapacaklardır. Belirtilen bölümler dışında diğer bölümlerden gelen öğrenciler ise her iki stajı da yapmak zorundadırlar.

12. Yazılan her staj raporu aşağıdaki hususları kapsayacaktır.

a. Konuların bulunduğu sayfa numaralarını gösteren içindekiler kısmı.
b. Stajın konusu ve amacı
c. Stajın yapıldığı kuruluş hakkında bilgiler: Kuruluşun adı, yeri, çalışma konusu, organizasyon şeması, çalışan mühendislerin sayısı ve kuruluş içindeki fonksiyonları
d. Raporun kendisi: Bu bölümde staj programları göz önünde bulundurularak işletmede, kalite kontrolde ve bakım-onarım işlerinde yapılmış ve gözlenmiş her şey ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İlgili veriler, tablolar ve resimler numaralandırılacak ve ekte verilecektir.
e. Staj programları, STAJ-I ve STAJ-II için aşağıda ayrıntılı bir şekilde ayrı ayrı verilmiştir.

(KMÜ300- STAJ-I) Laboratuar stajında yapılacaklar aşağıda belirtilmiştir:

a. İşletmenin (kuruluşun) organizasyonu incelenecek, laboratuar organizasyon şeması ve kurum organizasyon şemasındaki yeri belirtilecek,
b. İşletmenin diğer birimlerle ilişkisi incelenecek,
c. Laboratuar araç-gereç ve cihazları incelenecek,
d. Numune alma yöntem ve teknikleri incelenecek, imalat ve kalite kontrolü için gerçekleştirilen analizler yapılacak,
e. Laboratuar numunelerinin uğradığı işlemleri gösteren akış diyagramı çizilecek,
f. Araştırma – Geliştirme Bölümü olan işletmelerde yapılan çalışmalar incelenecek ve bu çalışmalar hakkında stajyerin görüşleri belirtilecektir.
(KMÜ400- STAJ II) İşletme stajında yapılacaklar aşağıda belirtilmiştir.
a. Kimya tesisinin amacının saptanması, kuruluşun tarihçesi, zamanla gelişimi incelenecek,
b. Fabrikanın her bölümü hammadde, ürün, yan ürün reaksiyon şartları ve kapasite yönünden incelenmesi yapılacak,
c. Fabrikanın akım şeması çizilecek,
d. İşletmenin organizasyonu incelenecek,
e. İmalat ve kalite kontrolü için gerçekleştirilen analizler yapılacak,
f. Yardımcı tesisler (enerji santrali, su temini, arıtma vs.) incelenecek,
g. Staj yapılan sanayi dalının, Türkiye’deki ve dünyadaki durumunun üretim ve tüketim tahminlerini de içeren genel durumu hakkında genel bilgiler verilecek,
h. Fabrikada bulunan belli başlı cihazlar özellik ve çalışma yönünden incelenecek,
i. Tesisin en az bir bölümüne ait Enerji ve kütle balansı yapılacak,
j. Tesiste kullanılan ve işletmede mevcut olan proses birimlerinin akış diyagramları çıkarılacak ve beş ayrı gurupta incelenecektir. Bu guruplar;
1. Malzemelerin (Katı, Sıvı ve Gaz Karışımları) taşınması, işlenmesi, ayrılması ve depolanması amacıyla kullanılanlar,
2. Isı aktarımının sağlanması amacıyla kullanılanlar,
3. Kütle aktarımının sağlanması amacıyla kullanılanlar,
4. Reaktörler,
5. Proses kontrol amacıyla kullanılanlardır.
k. Maliyet analizi yapılacak, (işçilik, enerji, yıpranma, birim maliyeti, satış fiyatı gibi fabrikaya ait bilgiler gizlilik vb. nedenlerle verilmiyorsa fabrikadaki geçmiş yıllara ait bilgiler veya ilgili birimden alınacak farklı bir katsayı ile çarpılmış veya bölünmüş veriler kullanılarak da maliyet analizi çıkartılabilir.)
l. Fabrikanın her kısmı için ayrı ayrı olmak üzere kapasitenin arttırılması ve ürün kalitesinin geliştirilmesi imkânları incelenecektir. İşletmedeki (Fabrikadaki) problemlerin (varsa) çözümüne yönelik fikirler belirtilecektir.

13. Staj Raporunun Saklanması: Kabul edilen staj raporları, kabul tarihinden başlamak üzere, Bölüm Başkanlığı’nca tahsis edilen yerde, en az 2 yıl saklanır. Saklanma süresi dolan staj raporları Bölüm Başkanlığı’nın onayı ile imha edilir.

Not: Staj yapan öğrenci, gerektiğinde öğretim üyelerince işyerinde denetlenebilir. Öğretim Üyesinin düzenlediği rapora göre öğrencinin stajı değerlendirilebilir.

Bölüm Staj Uygulama Esaslarını pdf dökümanı olarak indirmek için tıklayınız.